Jdi na obsah Jdi na menu
 


Září

18. 10. 2007

Český jazyk

Mluvnice

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Znalost písmen, česká abeceda.

Vypravování, osnova. Vlastní zážitek.

Opakování učiva o slovech, třídění podle počtu slabik, opozita.

Formy společenského styku.

Věty. Tvoření vět ze slov. Opakování učiva o větě. Pořádek slov

ve větě. Tvoření vět.

Uspořádání vět. Druhy vět. Vypravování, jednoduchá osnova.

 

Čtení

Aktivizace znalosti písmen. Plynulé čtení slov a jednoduchých vět,

odstraňování slabikování. 

Rozdíl mezi poezií a prózou. Hrubín – Špalíček pohádek.

Poslech, reprodukce, přímá řeč. Zeman – Dobrodružství veverky Zrzečky.

Plynulé čtení jednoduchých textů. Přednes básně, říkanky, rozpočitadla.

Rytmizace řeči. Slovní a větná intonace. Odstraňování slabikování.

Odstraňování dvojího čtení. Zvyšování rychlosti a plynulosti čtení.

Důraz na porozumění textu. Individuální docvičování techniky čtení.

Hlasité a tiché čtení s porozuměním. Přednes básně. Řešení hádanek, slovních hříček. Spojování obsahu textu s ilustrací. B.Říha – Vítek.

Psaní

Opakování písmen z 1. ročníku, dodržování tvaru, sklonu a velikosti  

písma. Uvolňovací cviky. Opis z tabule, přepis.

Měření rychlosti psaní.

Cviky a písmena s horní kličkou. Hygienické návyky sezení při psaní.

Opakování písmen malé abecedy. Hygienické návyky držení pera.

Psaní písmen s horní kličkou. Dodržování  stejnoměrné  výšky písmen. Štíhlost kličky, sklon písmen. Písmeno x.

Stejnoměrné rozestupy slov, úprava a vzhled písemného projevu.

Prvouka

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Škola, rodina, orientace v čase.

Cesta do školy, bezpečnost silničního provozu. Rodina, příbuzní, mezilidské vztahy. Linka důvěry, krizová centra. Zásady společenského styku.

Rok kalendářní, školní, roční doby, měsíce, týdny, dny. Datum narození.

Určování času, den, hodina, minuta, sekunda. Orientace v čase a  měření.

Školní režim, práce a odpočinek, zdravé návyky a zdravý životní styl.

Ochrana člověka za mimořádných událostí, základní pojmy, příklady, stručná       informace o úkolech a opatřeních, integrovaný záchranný systém, varování,         havárie, únik nebezpečných látek, varovný signál.

Matematika

Opakování učiva a aktivizace poznatků z 1.ročníku.

Posloupnost čísel 0 – 20. Příklady sčítání a odčítání do 10.

Počítání souborů. Číselná osa do 20, rozklad čísel.

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10. Jednoduché slovní úlohy.

G: Geometrické tvary. Kreslení a rýsování, křivá čára, přímá čára.    

Hudební výchova

Opakování písní a hudební teorie z 1.ročníku.

Melodie a doprovod. Stoupání a klesání melodie (srovnání s

notovým zápisem). Vyjádření pohybem.

Nová píseň. Pohybové hry, rytmická cvičení.

Výtvarná výchova

Poučení o bezpečnosti práce a hygieně při pracovních činnostech, kázeň a organizace pracovního prostoru, pomůcky  

Tématická práce – vzpomínka na prázdniny, volná technika

Beseda o barvách, hra s barvou, zapouštění do mokrého podkladu,  koláž  - barevné počasí, barvy podzimu, kouzelné sluchátko vodové barvy polokrycí

Rozvíjení estetického vnímání barev, barvy teplé a studené, barevná mozaika, temperové barvy

Výtvarné osvojování přírody – vycházka spojená s vyhledáváním zajímavých přírodnin, lineární kresba, větvička, strom, list

Pracovní činnosti

Pěstitelské práce – ošetřování pokojových květin (hnojení, zálivka, čištění)

Práce s modelovací hmotou - hnětení, válení, rozvoj fantazie a představivosti

Práce s papírem – ovoce – vytrhávání, pečlivost práce, jemná motorika

Práce s montáží a demontáží –stavebnice,  organizace práce a prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tělesná výchova

Seznámení se základními zásadami bezpečného pohybu a  chování při tělesné výchově a sportu, význam pohybu pro zdraví.

První pomoc při drobných poraněních, přivolání pomoci, ošetření.

 

atletika – základní pojmy,  signály, pořadová cvičení, rychlý běh, přímá a slalomová dráha,  různé způsoby startu,

gymnastika – gymnast. držení těla, průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed, základní bezpečnost při gymnast. cvičení, svalové napětí  a uvolnění celého těla a jeho částí, posilování,cvičení s lavičkami,na žebřinách, průpravná cvičení na žíněnce

pohybové hry – bezpečnost při hrách, cvičení s plnými míči, základy sportovních her, míčové hry, přihrávky ve dvojicích, přihrávky horním obloukem jednoruč, trčením, nácvik chytání míče, základní pravidla her ve zjednodušené podobě

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář