Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

10. 10. 2007

 

 

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

 

 

A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKů

 

1. Žáci  mají právo:

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona

b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání

c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich

    a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se

    se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat

d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž

     jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje

e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání

 

 

2. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména na :

a) svobodnou volbu školy pro své dítě

b) informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole

c) informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

d) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy

e) právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského

    zákona

f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení

   v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona

g) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy

    a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek,

    které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení

h) volit a být voleni do školské rady

i) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání žáka

j) požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka

 

 

3. Žáci jsou povinni :

a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat

b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví

    a  bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu

    s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem

 

4. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i k jiným žákům školy, dbá  pokynů pedagogických

a provozních  pracovníků, dodržuje řád školy  a odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.     

 

5. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků a do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.     

 

6. Žák chodí do školy vhodně a čistě  upraven a oblečen.    

 

7. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.     

 

8. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí   školní budovu

bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.     

 

9. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány  všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, užívání návykových a zdraví škodlivých  látek).     

 

10. Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně:

na jednu vyučovací hodinu uvolňuje žáka vyučující

na více vyučovacích hodin v jednom dni uvolňuje žáka třídní učitel

na dva a více dnů uvolňuje žáka ředitel školy

 

Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin. Žák musí být předán zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

 

11. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování.

 

12. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.

 

13. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou, a předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

 

14. Užívání mobilních telefonů během vyučovacích hodin je zakázáno. Povinností žáka je, aby v době výuky měl mobil vypnutý.

 

15. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem.

 

16. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi udělit:
a) napomenutí třídního učitele

b) důtku třídního učitele

c) důtku ředitele školy

d) sníženou známku z chování

Škola neprodleně oznámí udělení napomenutí, důtky nebo snížené známky z chování a důvody jejich udělení prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

 

II. Provoz a vnitřní režim školy     

A.Režim činnosti ve škole

1. Vyučování začíná v 7.30 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí nejpozději do 16 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut.

V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.

 

2. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.10 hodin (žákům je umožněn vstup do budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování) a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá.   

 

3.Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 15 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 50 minut .

 

4. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.     

 

5. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

 

6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

 

7. Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30 při zachování bezpečnostních a hygienických předpisů.

 

8. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.


9. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24.

 

10. Škola (školské zařízení) při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

 

11. Škola (školské zařízení) zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům  nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

12. Škola vede evidenci úrazů dětí a žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 11, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

 

13. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu.

 

14. Provoz školy probíhá ve všedních dnech od 7.00 do 16.25 hodin.

 

15. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.

 

16. Za pobyt žáka ve školní družině platí zástupci žáka poplatek. Výši úplaty stanoví ředitel školy ve směrnici pro činnost školní družiny a zveřejní na veřejně přístupném místě. Poplatek je splatný předem – žák může být zapsán do školní družiny až po úhradě poplatku. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí a žáků se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy, podrobnosti jsou opět uvedeny ve směrnici pro činnost školní družiny.

 

B. Režim při akcích mimo školu


1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

 

2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

 

3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v měsíčním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob.

 

4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.

 

5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu   školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské   kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích   zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají   všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.     

 

6. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti

a ochrany zdraví žáků:

-          směrnice pro školy v přírodě

-          lyžařské výcvikové kurzy

-          zahraniční výjezdy

-          školní výlety

Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.

 

7. Součástí výuky je také lyžařský výcvik. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne  starší jednoho roku.

 

8. Chování žáka na všech akcích pořádaných školou je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení.

 

9. Při zapojení školy do soutěží  bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže

 a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.

V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.

 

10. U sportovních, uměleckých a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.

 

C. Docházka do školy

 

1. Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky.

Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce /nejpozději do tří pracovních dnů/. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný   vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Při dlouhodobé absenci známé předem škola vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu absence (např. rodinné rekreace). Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, z více hodin jednoho dne uvolňuje třídní učitel, na dva a více dnů ředitel školy.

 

2. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

 

D. Zákonní zástupci žáků

 

1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni :

 

a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení

b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování dítěte nebo žáka

c) informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě nebo žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona

č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte

a žáka, a změny v těchto údajích

 

E. Zaměstnanci školy     

 

1. Učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem se zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. Berou ohled na výsledky  lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko psychologických   poradnách a na sdělení rodičů o dítěti. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka - problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy. Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při   činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. Pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu žáka, sdělují jim všechny závažné známky. Informují je o každém mimořádném  zhoršení prospěchu žáka.     

Učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti. Na žádost rodičů uvolňují žáka z vyučování vždy na základě písemné žádosti o uvolnění. Není přípustná omluva telefonicky, mailem či faxem. Pravidelně informují rodiče o prospěchu a chování žáků prostřednictvím sešitů, žákovských knížek a elektronické žákovské knížky, při individuálních konzultacích a třídních schůzkách s rodiči. Souhrnné hodnocení píší dle potřeby do žákovských knížek tak, aby byla zajištěna informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků podle požadavků  klasifikačního řádu. Kontrolují,  zda rodiče sledují zápisy v žákovských knížkách.

 

2. Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 15 minut před zahájením vyučování

a výchovné činnosti, dostatečně včas před výkonem dozoru nad žáky.

 

3. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů. Pedagog odchází ze třídy poslední. Třídní knihu odnáší do sborovny. Při odchodu z budovy kontrolují uzavření a zajištění  oken a dveří v kabinetech. Před odchodem z budovy se ve sborovně seznámí s přehledem zastupování a dozorů na další dny.

 

4. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz kouření.     

 

5. V budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče. K vaření vody na nápoje je povoleno používat pouze varné konvice zakoupené školou, v době mimo provoz musí být konvice umístěna mimo podložku, ze které je napájena el. energií.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby   neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  

 

2. Žákům není povoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou.      

 

3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.

 

4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.

 

5. Při výuce v tělocvičně, dílnách a v kuchyňce zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení   žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami.

 

6. Školní budova je volně přístupná pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob: 7.10   - 7.30 školník, uklizečky, a při odchodu žáků domů.

 Každý z pracovníků školy, který  otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

 

7. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání ponorných el. vařičů, ponechávání peněz v hotovosti a osobních í cenných věcí volně ve stolech, skříních ve třídě   i v kabinetech i ponechávat je ve škole přes noc.    

 

8. Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny, klíče od šaten mají žákovské služby třídy určené třídním učitelem. Třídní učitelé určí služby žáků tak, aby bylo možno toto opatření dodržovat   i během dělené a odpolední výuky žáků. Uzamčení všech šaten  kontroluje v 7.30 a průběžně během výuky školník.      

 

9. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí i žáků  a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat  dětem i žákům  nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

10. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. 

 

11. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelkám školní družiny. Ostatní odvádí do šaten a stravující se žáky pak do školní jídelny.      

 

12. Pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci školy dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví při   práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností   informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých   schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka   informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: adresu, telefonní čísla rodičů, jméno a telefon ošetřujícího lékaře . 

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.     

   

13.Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané   rozvrhem výuky žáka včetně nepovinných předmětů, přestávek  a stravování. 

 

14. Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

(zpracováno dle trestního zákona 140/1961 Sb., zákona 379/2005 Sb., o ochraně před a1koholismem a toxikomanií, Pedagogové proti drogám - dokument MŠMT).

 

a) Identifikace a ukládání látek. Zajistí-li pedagog podezřelou látku a je podezření, že se jedná

 o drogu či jinou škodlivou látku, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky. Na obálku napíše datum, čas a místo zajištění látky. Obálku přelepí a opatří razítkem školy a uschová do školního trezoru.  Poté je nutno bezodkladně vyrozumět policii. Identifikaci provede vždy policie, nikoli zaměstnanec školy či školského zařízení. Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví známky otravy, předá se látka stejným způsobem uložená přivolanému lékaři. (Usnadní to lékařskou intervenci dítěte)

 

b) Ohrožení zdraví žáka. V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se postupuje tak, jako když žák přijde do školy s horečkou. Dítě jevící příznaky užití omamné látky je odvedeno ze třídy do místnosti, musí být ale zajištěn dohled dospělé osoby, kde zůstane po dobu, než si pro něj přijdou rodiče nebo lékařská služba.Škola kontaktuje bezodkladně rodiče žáka nebo jeho  zákonné zástupce a informuje o blíže nespecifikovaných zdravotních potížích žáka, rodiče jsou vyzváni k tomu, aby si dítě co nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné lékařské vyšetření žáka.

 

c) Pokud si rodič přijde do školy pro dítě, je seznámen se zdravotními potížemi (např.: zúžené zornice, návaly horka, potíže s dýcháním).

Po užití stimulačních či kanabinoidních látek (např.jsou zornice rozšířené) škola apeluje

na rodiče, aby s dítětem navštívil lékaře, a nabídne možnosti, kde se může poradit o výchovných postupech. Pedagog odkáže rodiče na odborníky na specializovaných pracovištích (PPP, SVP).

 

d) Pokud si rodič do školy pro dítě nepřijde, škola přehodnotí zdravotní stav žáka a je

v kompetenci školy přivolat lékařskou službu (může jít o předávkování návykovou látkou), rodič je o postupu školy předem informován. Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a stanoví postup, jak zamezit případnému výskytu podezřelé látky ve škole.

 

e) Proběhne třídní schůzka rodičů, seznámení s účinky a příznaky užití návykových látek dítětem, jak se škola k případu postaví, jak bude pracovat s rizikovou třídou v preventivní oblasti, rodiče jsou vybídnuti ke spolupráci při výskytu sociálně nežádoucího chování, jsou seznámeni s náplní práce a konzultačními hodinami VP, ŠMP. Jsou seznámeni s tím že dítě pod vlivem návykové látky ve škole porušuje vnitřní řád školy (zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy, včetně sankcí, které z porušení tohoto zákazu vyplývají, výchovná opatření).

 

f) Žák, který prokazatelně zneužíval omamnou látku v areálu školy a tím porušil řád školy, bude kázeňsky potrestán dle školního řádu. Škola pozve nejrychlejší cestou rodiče tohoto žáka k jednání se školou. Rodiče jsou seznámeni se všemi skutečnostmi případu, porušením řádu školy, návrhem výchovného opatření, který schválila a doporučila pedagogická rada. Škola doporučí rodičům nebo zákonným zástupcům žáka specializovanou pomoc odborníků. Škola vyhotoví dva zápisy z jednání, jeden obdrží rodiče, druhý zůstane uložen ve škole. Škola nabídne rodičům pomoc-monitorování, pravidelné schůzky R + TU, ŠMP, VP. Žáci jsou obecnou formou seznámeni s případem a jsou upozorněni na závažnost držení, přechovávání a užívání návykové látky, a to nejen v areálu školy. Třída, v níž se problém objevil, bude monitorována, budou v ní pracovat odborníci primární prevence, sekundární prevence.

 

3) V případě podezření, že žák zneužívá návykové látky.

Výchovný poradce, třídní učitel, pověřený pracovník, výchovný pracovník dle svých odborných možností a komunikativních sociálních dovedností:

Povede diskrétní šetření, pohovor s dítětem. Doporučí mu rozhovor s odborníkem, např. přes Linku důvěry, doporučení na odborníky ze zdravotnického zařízení, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče. V případě možné nedůvěry ze strany dítěte k pracovníku školy doporučujeme (již při prvním rozhovoru) součinnost odborníků pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, sociálních kurátorů, pracovníků oddělení péče o dítě, nestátního poradenského zařízení, zdravotnického zařízení, kontaktního centra..., atd. Kontaktuje rodiče ( zákonné zástupce).

 V případě negativní reakce rodičů na sdělení skutečnosti a v případě, že rodiče nezařídí pro žáka další péči:

Uvědomí rodiče (zákonné zástupce) a sociální odbor v případě akutního ohrožení zdraví

po požití drogy, tj. při nebezpečí předávkování a trvalého zdravotního poškození včetně vzniku návyku hraničícího s bezprostředním ohrožením života.

 

V akutním případě, po průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole, nebo

 v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování ředitel školy nebo pověřený pracovník školy:

Uvědomí rodiče, popřípadě zákonného zástupce a zároveň kontaktuje zdravotnické zařízení. Uvědomí oddělení péče o dítě, oddělení sociální prevence sociálního odboru OÚ.

 

 

15. Evidence úrazů.

a)      Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úraz údajně došlo, nebo třídní učitel.

b)      V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí a žáků  (dále jen "úraz"), ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola

      (školské zařízení) o úrazu dozví.

c)       Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost dítěte nebo žáka  

      ve škole nebo školském zařízení, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu

      na  předepsaných formulářích . Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem  rozumí takové

      poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do

     jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také

     na žádost zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo  zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka,

     příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České

     republiky. Škola (školské zařízení) vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo

     školském zařízení, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest

     a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola

      nebo školské zařízení zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.

d)      Hlášení úrazu. O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti

      s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola nebo

      školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky.

      Dále o úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je

      škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě

      a zdraví žáků, pokud škola nebo školské zařízení má takové pojištění sjednáno.

e)      Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá škola (školské zařízení) za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce - zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce.

f)        Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola (školské zařízení) navíc ještě místně příslušnému útvaru Policie České republiky a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce.

g)      Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů.

 

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí a žáků .

 

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

 

2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí .

 

3. Žákům základních škol  (§ 47) jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené

v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání  tyto učebnice

a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice

 a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.

 

 

 

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků .

 

1. Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu - ve směrnici "Školní řád - pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků" (klasifikačním řádu).

 

VI. Školní stravování

 

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování (§2, odst. 3) stanovuje ředitel školy tyto podmínky pro poskytování školního stravování:

 

a) cena obědů

    je stanovena podle těchto kategorií :       7 – 10 let

                                                              11 – 14 let

                                                              15 a více

 

b) způsob placení – je umožněna hotovostní i bezhotovostní platba

 

c) obědy musí být zaplaceny do 15.dne v aktuálním měsíci 

 

d) odhlášení oběda musí být do 7.30 hodin

 

e) výdej do jídlonosičů je povolen  pro cizí strávníky, v případě nemoci žáka pouze první den

nepřítomnosti

 

f) organizace výdeje

dozory jsou stanoveny rozvrhem dozorů

doba výdeje stravy do jídlonosičů je od 11.00 do 11.30 hodin

doba výdeje obědů od 11.30 do 13.15 hodin

VII. Závěrečná ustanovení

 

1.       Školní řád  nabývá účinnosti dnem : 3.9.2007

2.       Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením na nástěnce 1.stupně a na nástěnce v přízemí a v 1.patře 2.stupně budovy ZŠ.

3.       Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě 27.8.2007

4.       Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech 4. a 5.9.2007,  seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.

5.       Zákonní zástupci žáků budou informováni o vydání řádu školy písemnou formou, řád je pro ně zpřístupněn na místech uvedených v bodu 2 a na webových stránkách školy.

 

Ve Všetatech                                                                        dne 3.9. 2007

 

 

                                                      Jiří Fabian

                                             ředitel ZŠ a MŠ Všetaty

 

 

Příloha č. 1

 

Časový rozvrh vyučovacích hodin

 

1.       7.30 – 8.15

2.       8.25 – 9.10

3.       9.25 – 10.10

4.       10.20 – 11.05

5.       11.15 – 12.00

6.       12.10 – 12.55

7.       12.55 -  13.40

8.       13.50 – 14.35

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář